By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
Lan krabue, Kamphaeng phet.
Mon - Fri 08:30 - 15:30

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

วันนี้นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 BP ตัวน้อยของเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตของโลตัส เพื่อเรียนรู้แบบบูรณาการ กําลังสํารวจซูเปอร์มาร์เก็ตของโลตัส สำรวจสถานที่และคําศัพท์ใหม่ๆ รอบตัวเราด้วยกัน เช่น คําศัพท์ผลไม้ ความจําเป็น / ผลิตภัณฑ์ในบ้าน หมวดหมู่และอื่นๆ อีกหนึ่งวันช้อปปิ้งกับนักเรียนโครงการสดใสที่น่ารักของเรา วันนี้เราได้บูรณาการหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเศรษฐศาสตร์บ้าน นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแยกแยะอาหารประเภทต่างๆ การจัดการงบประมาณ / คํานวณเปอร์เซ็นต์การขายหรือเลือกสินค้าที่เหมาะสม

ขอบคุณ Lotus’s go fresh สาขาลานกระบือ มากๆ นะคะ ที่ให้เราได้สํารวจและเรียนรู้ สนุกมากวันนี้

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ