By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
Lan krabue, Kamphaeng phet.
Mon - Fri 08:30 - 15:30

การประชุมผู้ปกครอง 1/2563

   เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทางโรงเรียนฯ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบและมาตรการแนวทางในการจัดการการสอนประจำปีการศึกษา 2563 โดยทำการแบ่งช่วงเวลาในการประชุม ออกเป็น 3 ช่วงเวลาด้วยกัน เพื่อลดการแออัดของพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

  • ในวันนี้ทางโรงพยาบาลเอกชนกำแพงเพชรได้จัดส่งเจ้าหน้าที่พยาบาลมาวัดอุณหภูมิให้กับทางโรงเรียนฯ และชี้แจงเกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
  • รวมถึงเจ้าหน้าที่จากบริษัทกรุงเทพประกันภัย ที่มาชี้แจงในเรื่องของประกันอุบัติเหตุรายปีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ

ทางโรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเอกชนกำแพงเพชร และบริษัทกรุงเทพประกันภัยเป็นอย่างยิ่ง ที่มาเผยแพร่ความรู้และชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ สุดท้ายนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครอง ที่ให้ความไว้วางใจกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
การประชุมผู้ปกครอง 1/2563

#จะสอนสั่งสุดกำลังอย่างตั้งใจ
#ต้นไม้งามไม่ได้มีเฉพาะสีเขียวความสำเร็จของลูกเราก็ใช่ว่าต้องเป็นสิ่งเดียวกับคนอื่น