Login
Main menu

คะแนนสอบ O-NET 100%

   ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ได้รับการคัดเลือกในการรับรางวัล KPPE Awards สาขาการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  • เด็กหญิงอริสา สีมาตา เข้ารับรางวัล 100 คะแนนเต็ม O-NET วิชาคณิตศาสตร์
  • เด็กหญิงนิตยา ศิริโสภา เข้ารับรางวัลคะแนนสูงสุดวิชาภาษาไทยอันดับที่ 5 ของจังหวัดกำแพงเพชร
อ่านเพิ่มเติม: คะแนนสอบ O-NET 100%

อบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ

   เมื่อวันที่ 26-29 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทางโรงเรียนฯ ได้ส่งคุณครูเข้ารับการอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียน เอกชน ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม: อบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ทัศนศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

    เมื่อวันที่ 21-27 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหารได้เดินทางไปเข้ารับการอบรมคณิตศาสตร์ GS ที่สถาบัน ORIGO Education ประเทศออสเตรเลีย เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ กลับมาพัฒนาการเรียนการสอนของโงเรียนฯ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: ทัศนศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์