Login
Main menu

   ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ได้รับการคัดเลือกในการรับรางวัล KPPE Awards สาขาการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  • เด็กหญิงอริสา สีมาตา เข้ารับรางวัล 100 คะแนนเต็ม O-NET วิชาคณิตศาสตร์
  • เด็กหญิงนิตยา ศิริโสภา เข้ารับรางวัลคะแนนสูงสุดวิชาภาษาไทยอันดับที่ 5 ของจังหวัดกำแพงเพชร

Loading…

Pin It