กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 2563

เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร และโรงเรียนเดชาบดินทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งในปีนี้ได้งดกิจกรรมการค้างแรมในค่ายลูกเสือ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อจากสถานการณ์โควิด-19

 

 • bs63-01.png
 • bs63-02.png
 • bs63-03.png
 • bs63-04.png
 • bs63-05.png
 • bs63-06.png
 • bs63-07.png
 • bs63-08.png
 • bs63-09.png
 • bs63-10.png
 • bs63-11.png
 • bs63-12.png
 • bs63-13.png
 • bs63-14.png
 • bs63-15.png
 • bs63-16.png
 • bs63-17.png
 • bs63-18.png
 • bs63-19.png
 • bs63-20.png
 • bs63-21.png
 • bs63-22.png
 • bs63-23.png
 • bs63-24.png
 • bs63-25.png
 • bs63-26.png
 • bs63-27.png
 • bs63-28.png
 • bs63-29.png
 • bs63-30.png
 • bs63-31.png
 • bs63-32.png
 • bs63-33.png
 • bs63-34.png
 • bs63-35.png
 • bs63-36.png
 • bs63-37.png
 • bs63-38.png
 • bs63-39.png
 • bs63-40.png
 • bs63-41.png
 • bs63-42.png
 • bs63-43.png
 • bs63-44.png
 • bs63-45.png
 • bs63-46.png
 • bs63-47.png
 • bs63-48.png
 • bs63-49.png
 • bs63-50.png
 • bs63-51.png
 • bs63-52.png
 • bs63-53.png
 • bs63-54.png
 • bs63-55.png
 • bs63-56.png
 • bs63-57.png
 • bs63-58.png
 • bs63-59.png
 • bs63-60.png
 • bs63-61.png
 • bs63-62.png

Pin It
ค่ายโครงการคุณธรรม
our activities

ค่ายโครงการคุณธรรม

เมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้เข้าค่ายโครงการคุณธรรม ณ วัดหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร การสร้างคนดี สังคมดี เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้องใช้ “คุณธรรม จริยธรรม นำความเจริญ” คือ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตใจ ทุกสถาบันในสังคมต้องร่วมมือกันบ่มเพาะ ปลูกฝัง ส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ เป็นคนดี คิดดี พูดดี ทำดี มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต