โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564 นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้เข้าร่วมสอบในโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)

ชื่อ-นามสกุล ของนักเรียน ชั้นเรียน คะแนน หมายเหตุ
 • ด.ช. ก้องภพ  จิตพินิจ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง (คะแนนอันดับที่ 131)
 • ด.ญ. วรนิษฐา  ไชยศิริโกสินทร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 83 เกียรติบัตรเหรียญทอง (คะแนนอันดับที่ 248)
 • ด.ช. วัชรพล   บุญเพ็ง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 78 เกียรติบัตรเหรียญทอง (คะแนนอันดับที่ 311)
 • ด.ช. ภคพล  เทียนบุตร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  56 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง (คะแนนอันดับที่ 495)
 • ด.ช. วรเวช  ปรางวิรุฬห์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  54 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง (คะแนนอันดับที่ 507)

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

ชื่อ-นามสกุล ของนักเรียน ชั้นเรียน คะแนน หมายเหตุ
 • ด.ญ. พิมพ์ลดา  เรืองอ่อง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 84 เกียรติบัตรเหรียญทอง (คะแนนอันดับที่ 206)
 • ด.ช. ชโนทัย  เที่ยงอ่อน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง (คะแนนอันดับที่ 261)
 • ด.ช. วชิรพล  คำเลิศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 79 เกียรติบัตรเหรียญทอง (คะแนนอันดับที่ 333)
 • ด.ช. ธนกฤต  เสือเจริญ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 73 เกียรติบัตรเหรียญเงิน (คะแนนอันดับที่ 458)
 • ด.ช. กรวิชญ์  กำประทุม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 72 เกียรติบัตรเหรียญเงิน (คะแนนอันดับที่ 477)
 • ด.ญ. สุรภา  พลกง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ุ6 68 เกียรติบัตรเหรียญเงิน (คะแนนอันดับที่ 540)
 • ด.ญ. อังศุมาลิน  แสงทอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ุ4 67 เกียรติบัตรเหรียญเงิน (คะแนนอันดับที่ 560)
 • ด.ช. นนทพัทธ์  ชาญเวชศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ุ6 60 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง (คะแนนอันดับที่ 647)
 • ด.ช. ปิยวัฒน์  สงขัย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ุ4 58 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง (คะแนนอันดับที่ 678)
 • ด.ญ. นวพร  ฉัตรสุดารัตน์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 53 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง (คะแนนอันดับที่ 726)
 • ด.ช. ณัฏฐกิตติ์  หาญอุไรพงษ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ุ4 53 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง (คะแนนอันดับที่ 726)
 • ด.ช. กิตติภณ  พลอาชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 52 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง (คะแนนอันดับที่ 736)
 • ด.ช. จิรายุ  แซ่ลิ้ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ุ4 51 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง (คะแนนอันดับที่ 744)
 • ด.ญ. คุณัญญา  นิลสาริกา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ุ4 50 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง (คะแนนอันดับที่ 751)

 • teset2-01.jpg
 • teset2-02.jpg
 • teset2-03.jpg
 • teset2-04.jpg
 • teset2-05.jpg
 • teset2-06.jpg
 • teset2-07.jpg
 • teset2-08.jpg
 • teset2-09.jpg
 • teset2-10.jpg
 • teset2-11.jpg
 • teset2-12.jpg
 • teset2-13.jpg
 • teset2-14.jpg
 • teset2-15.jpg
 • teset2-16.jpg
 • teset2-17.jpg
 • teset2-18.jpg
 • teset2-19.jpg

ขอแสดงความยินดีกับลูกๆ ทุกคนในการแข่งขัน "ทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ TESET ครั้งที่ 2" ที่ได้รับรางวัลเหรีญญทอง และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เป็นความภูมิใจของพวกเราและขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ไม่ละความตั้งใจและพยายามเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้เก่งกันทุกคนเลยค่ะ

Pin It
ค่ายโครงการคุณธรรม
our activities

ค่ายโครงการคุณธรรม

เมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้เข้าค่ายโครงการคุณธรรม ณ วัดหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร การสร้างคนดี สังคมดี เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้องใช้ “คุณธรรม จริยธรรม นำความเจริญ” คือ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตใจ ทุกสถาบันในสังคมต้องร่วมมือกันบ่มเพาะ ปลูกฝัง ส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ เป็นคนดี คิดดี พูดดี ทำดี มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต