งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2563

DKL Science Week

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2563 พบกับกิจกรรมหลากหลายฐานให้นักเรียน ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ได้ทดลองยิงจรวดขวดน้ำด้วย

 

 • sci-w-01.png
 • sci-w-02.png
 • sci-w-03.png
 • sci-w-04.png
 • sci-w-05.png
 • sci-w-06.png
 • sci-w-07.png
 • sci-w-08.png
 • sci-w-09.png
 • sci-w-10.png
 • sci-w-11.png
 • sci-w-12.png
 • sci-w-13.png
 • sci-w-14.png
 • sci-w-15.png
 • sci-w-16.png
 • sci-w-17.png
 • sci-w-18.png
 • sci-w-19.png
 • sci-w-20.png

Pin It
ค่ายโครงการคุณธรรม
our activities

ค่ายโครงการคุณธรรม

เมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้เข้าค่ายโครงการคุณธรรม ณ วัดหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร การสร้างคนดี สังคมดี เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้องใช้ “คุณธรรม จริยธรรม นำความเจริญ” คือ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตใจ ทุกสถาบันในสังคมต้องร่วมมือกันบ่มเพาะ ปลูกฝัง ส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ เป็นคนดี คิดดี พูดดี ทำดี มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต