เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564 นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้เข้าร่วมสอบในโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 (Bright Program) และประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในรายการ KPRU English competition for primary school  พวกเรานำรางวัลมาฝากค่า

เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลหฤทัยปิตุมาตา อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร และโรงเรียนเดชาบดินทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

พาหนูมาดูเมล่อน: หนูได้อะไรจากทานเมล่อนคะ: มีวิตามินซีสูง ที่มีความเกี่ยวข้องในการผลิตคอลลาเจน ซึ่งเป็นโปรตีนช่วยในการซ่อมแซมผิวหนังไม่ให้เสื่อมสภาพก่อนวัย นอกจากนี้วิตามินซียังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีประสิทธิภาพในปกป้องผิวอีกด้วย เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน

ค่ายโครงการคุณธรรม
our activities

ค่ายโครงการคุณธรรม

เมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้เข้าค่ายโครงการคุณธรรม ณ วัดหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร การสร้างคนดี สังคมดี เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้องใช้ “คุณธรรม จริยธรรม นำความเจริญ” คือ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตใจ ทุกสถาบันในสังคมต้องร่วมมือกันบ่มเพาะ ปลูกฝัง ส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ เป็นคนดี คิดดี พูดดี ทำดี มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต