เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "เวทีเด็กเล่น โครงการดนตรี นาฏศิลป์ยามเย็น" ณ ที่ว่าการอำเภอลานกระบือ