Category Blog

ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69" ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีผลงานได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ ภาคเหนือ ที่จังหวัดสุโขทัย ในระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังรายการต่อไปนี้

  • การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
  • การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ขอแสดงความยินดีกับลูกดรุณา ในการแข่งขันระดับชาติ ภาคเหนือ ที่จังหวัดสุโขทัย

  • การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
    ได้เหรียญทอง 95 คะแนน อันดับที่ 4
  • การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
    ได้เหรียญทอง 81.60 คะแนน อันดับที่ 15

 

Pin It

ค่ายโครงการคุณธรรม
our activities

ค่ายโครงการคุณธรรม

เมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้เข้าค่ายโครงการคุณธรรม ณ วัดหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร การสร้างคนดี สังคมดี เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้องใช้ “คุณธรรม จริยธรรม นำความเจริญ” คือ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตใจ ทุกสถาบันในสังคมต้องร่วมมือกันบ่มเพาะ ปลูกฝัง ส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ เป็นคนดี คิดดี พูดดี ทำดี มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต