ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 (Bright Program) และประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในรายการ KPRU English competition for primary school  พวกเรานำรางวัลมาฝากค่า

 • ชนะเลิศประเภททีม
  • ด.ญ จิรัชญา เพ็งภู่
  • ด.ช.กรวิชญ์ กำประทุม
 • อับดับที่สองประเภทเดี่ยว
  • ด.ญ.สุรภา พลกง
 • รางวัลชมเชย ประเภทเดี่ยว
  • ด.ช.วชิรพล คำเลิศ
  • ด.ช. ชโนทัย เที่ยงอ่อน

นักเรียนจากประเภททีมและเดี่ยวสามารถทำคะแนนผ่านเกณฑ์ทุกคน

 • kpru63-01.png
 • kpru63-02.png
 • kpru63-03.png
 • kpru63-04.png
 • kpru63-05.png
 • kpru63-06.png
 • kpru63-07.png
 • kpru63-08.png
 • kpru63-09.png
 • kpru63-10.png
 • kpru63-11.png
 • kpru63-12.png
 • kpru63-13.png
 • kpru63-14.png
 • kpru63-15.png

Pin It

ค่ายโครงการคุณธรรม
our activities

ค่ายโครงการคุณธรรม

เมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้เข้าค่ายโครงการคุณธรรม ณ วัดหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร การสร้างคนดี สังคมดี เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้องใช้ “คุณธรรม จริยธรรม นำความเจริญ” คือ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตใจ ทุกสถาบันในสังคมต้องร่วมมือกันบ่มเพาะ ปลูกฝัง ส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ เป็นคนดี คิดดี พูดดี ทำดี มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต