เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทางโรงเรียนฯ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบและมาตรการแนวทางในการจัดการการสอนประจำปีการศึกษา 2563 โดยทำการแบ่งช่วงเวลาในการประชุม ออกเป็น 3 ช่วงเวลาด้วยกัน เพื่อลดการแออัดของพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

 • ในวันนี้ทางโรงพยาบาลเอกชนกำแพงเพชรได้จัดส่งเจ้าหน้าที่พยาบาลมาวัดอุณหภูมิให้กับทางโรงเรียนฯ และชี้แจงเกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • รวมถึงเจ้าหน้าที่จากบริษัทกรุงเทพประกันภัย ที่มาชี้แจงในเรื่องของประกันอุบัติเหตุรายปีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ

ทางโรงเรียนฯ ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเอกชนกำแพงเพชร และบริษัทกรุงเทพประกันภัยเป็นอย่างยิ่ง ที่มาเผยแพร่ความรู้และชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ สุดท้ายนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครอง ที่ให้ความไว้วางใจกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

 • pm63-101.png
 • pm63-102.png
 • pm63-103.png
 • pm63-104.png
 • pm63-105.png
 • pm63-106.png
 • pm63-107.png
 • pm63-108.png
 • pm63-109.png
 • pm63-110.png
 • pm63-111.png
 • pm63-112.png
 • pm63-113.png
 • pm63-114.png
 • pm63-115.png
 • pm63-116.png
 • pm63-117.png
 • pm63-118.png
 • pm63-119.png
 • pm63-120.png

#จะสอนสั่งสุดกำลังอย่างตั้งใจ
#ต้นไม้งามไม่ได้มีเฉพาะสีเขียวความสำเร็จของลูกเราก็ใช่ว่าต้องเป็นสิ่งเดียวกับคนอื่น