เป็นกิจกรรมภาคบังคับที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนจะต้องจัดให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา โรงเรียนพยายามปรับให้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยในทุกๆ วันพุธนักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีที่จัดขึ้นภายในโรงเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้กฏระเบียบต่างๆ ฝึกการเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความอดทน ฝึกทักษะในการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยมีคุณครูเป็นผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วม

นอกจากนี้ในแต่ละปีการศึกษา โรงเรียนยังจัดให้นักเรียนเดินทางไปเข้าค่ายพักแรม เพื่อฝึกทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งการนำนักเรียนเดินทางออกไปพักค้างแรมนอกสถานที่ โรงเรียนจะต้องวางแผนการจัดการอย่างเป็นระบบและรัดกุมมากที่สุด ทั้งในด้านการคัดเลือกสถานที่จัดกิจกรรมที่จะต้องมีความปลอดภัยสูง มีฐานกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมถึงการเรียนเชิญวิทยากรผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ที่มีประสบการณ์เข้ามาเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ โดยมีคุณครูคอยติดตามดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอยู่อย่างใกล้ชิดอีกด้วย การนำนักเรียนออกไปเข้าค่ายพักแรมนอกสถานที่ดังกล่าวเป็นไปโดยสวัสดิภาพ

 • bs62-01.png
 • bs62-02.png
 • bs62-03.png
 • bs62-04.png
 • bs62-05.png
 • bs62-06.png
 • bs62-07.png
 • bs62-08.png
 • bs62-09.png
 • bs62-10.png
 • bs62-11.png
 • bs62-12.png
 • bs62-13.png
 • bs62-14.png
 • bs62-15.png
 • bs62-16.png
 • bs62-17.png
 • bs62-18.png
 • bs62-19.png
 • bs62-20.png