Category Blog

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "เวทีเด็กเล่น โครงการดนตรี นาฏศิลป์ยามเย็น" ณ ที่ว่าการอำเภอลานกระบือ

   เมื่อวันที่ 26-29 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทางโรงเรียนฯ ได้ส่งคุณครูเข้ารับการอบรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียน เอกชน ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

  เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะครูของโรงเรียนฯ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษาตอนต้น จัดโดย สสวท. ณ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร อ.ในเมือง จ.กำแพงเพชร

  เมื่อวันที่ 21-27 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหารได้เดินทางไปเข้ารับการอบรมคณิตศาสตร์ GS ที่สถาบัน ORIGO Education ประเทศออสเตรเลีย เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ กลับมาพัฒนาการเรียนการสอนของโงเรียนฯ ต่อไป

ค่ายโครงการคุณธรรม
our activities

ค่ายโครงการคุณธรรม

เมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้เข้าค่ายโครงการคุณธรรม ณ วัดหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร การสร้างคนดี สังคมดี เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้องใช้ “คุณธรรม จริยธรรม นำความเจริญ” คือ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตใจ ทุกสถาบันในสังคมต้องร่วมมือกันบ่มเพาะ ปลูกฝัง ส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ เป็นคนดี คิดดี พูดดี ทำดี มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต