Welcome to Darunanukul Lankrabue Kindergarten
About Shool

Welcome to Darunanukul Lankrabue Kindergarten

เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ Bright Program

เวทีเด็กเล่น โครงการดนตรี นาฏศิลป์ยามเย็น
our activities

เวทีเด็กเล่น โครงการดนตรี นาฏศิลป์ยามเย็น

.

Our Teachers

Meet our Qualified Staff of Darunanukul Lankrabue.

Nunc mauris sem, fringilla in mattis quis, cursus vitae tortor. Mauris viverra velit nisi, a luctus odio vulputate eu. Aliquam cursus vel felis blandit blandit. Nullam euismod lacus sem, id varius lorem pellentesque.

Literacy Teacher
Literacy Teacher
Literacy Teacher
Literacy Teacher

recent articlesNews & Updates

โครงการเรียนรู้นอกโรงเรียน
24 ธันวาคม 2562

เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทางโรงเรียนฯ ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ออกทัศนศึกษานอกโรงเรียน ที่ "บ้านจ่าก้อง" อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิด ซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืน คำว่า พอเพียง คือ การดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยตั้งอยู่บนหลักสำคัญสามประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
20 ธันวาคม 2562

เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69" ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีผลงานได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ ภาคเหนือ ที่จังหวัดสุโขทัย ในระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังรายการต่อไปนี้

How to enroll your child to a class?
our activities

How to enroll your child to a class?

Nunc malesuada libero eu pharetra posuere. Nullam et tellus feugiat, eleifend nibh vestibulum, mollis enim. Integer aliquam iaculis imperdiet. Mauris eu lectus. Donec pharetra, lacus in ligula fringilla facilisis, mollis.