รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่

  • ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร
  • ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน
  • ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และภาคผนวก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

นาง อมาวศรี  สมบูรณ์สิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ
  • รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาปฐมวัย

  • รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Pin It