Welcome to Darunanukul Lankrabue Kindergarten
About Shool

Welcome to Darunanukul Lankrabue Kindergarten

เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ Bright Program

เวทีเด็กเล่น โครงการดนตรี นาฏศิลป์ยามเย็น
our activities

เวทีเด็กเล่น โครงการดนตรี นาฏศิลป์ยามเย็น

.

recent articlesNews & Updates

การละเล่นพื้นบ้านไทย
28 สิงหาคม 2563

เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

การละเล่นพื้นบ้าน เป็นการเล่นที่สืบทอดกันมาแต่โบราณโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะนิยมเล่นกันมาก เด็กสมัยก่อนจะเรียนรู้การละเล่นโดยไม่มีการเรียนการสอน การละเล่นพื้นบ้านไม่ว่าของภาคใดล้วนเป็นประโยชน์ เพราะการละเล่นทำให้เด็กได้เคลื่อนไหว ได้ออกกำลังกาย เกิดความคล่องแคล่วว่องไว ฝึกความอดทน ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ฝึกการสังเกต

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2563
18 สิงหาคม 2563

เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2563 พบกับกิจกรรมหลากหลายฐานให้นักเรียน ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ได้ทดลองยิงจรวดขวดน้ำด้วย

How to enroll your child to a class?
our activities

How to enroll your child to a class?

เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ Bright Program