Lankrabue Kamphaeng phet
Mon - Fri 08:00 - 16:30

พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

   เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และบัณฑิตน้อย อนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2565 และได้มอบทุนเรียนดีและทุนครูสายบัว-ครูสาคร ให้แก่นักเรียน

พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ https://fotoshare.co/u/1461632197/3245795