Welcome to Darunanukul Lankrabue Kindergarten
About Shool

Welcome to Darunanukul Lankrabue Kindergarten

เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ Bright Program

เวทีเด็กเล่น โครงการดนตรี นาฏศิลป์ยามเย็น
our activities

เวทีเด็กเล่น โครงการดนตรี นาฏศิลป์ยามเย็น

.

Our Teachers

Meet our Qualified Staff of Darunanukul Lankrabue.

Nunc mauris sem, fringilla in mattis quis, cursus vitae tortor. Mauris viverra velit nisi, a luctus odio vulputate eu. Aliquam cursus vel felis blandit blandit. Nullam euismod lacus sem, id varius lorem pellentesque.

Literacy Teacher
Literacy Teacher

recent articlesNews & Updates

การประชุมผู้ปกครอง 1/2563
18 กรกฎาคม 2563

เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทางโรงเรียนฯ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบและมาตรการแนวทางในการจัดการการสอนประจำปีการศึกษา 2563 โดยทำการแบ่งช่วงเวลาในการประชุม ออกเป็น 3 ช่วงเวลาด้วยกัน เพื่อลดการแออัดของพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2562
17 กุมภาพันธ์ 2563

เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์

เป็นกิจกรรมภาคบังคับที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนจะต้องจัดให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา โรงเรียนพยายามปรับให้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยในทุกๆ วันพุธนักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีที่จัดขึ้นภายในโรงเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้กฏระเบียบต่างๆ ฝึกการเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความอดทน ฝึกทักษะในการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยมีคุณครูเป็นผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วม

How to enroll your child to a class?
our activities

How to enroll your child to a class?

Nunc malesuada libero eu pharetra posuere. Nullam et tellus feugiat, eleifend nibh vestibulum, mollis enim. Integer aliquam iaculis imperdiet. Mauris eu lectus. Donec pharetra, lacus in ligula fringilla facilisis, mollis.