Lankrabue Kamphaeng phet
Mon - Fri 08:00 - 16:30

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

   วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ได้รับเกียรติจากท่านผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน นายเดชา สมบูรณ์สิน และดร.นวชล สมบูรณ์สิน ผู้อำนวยการในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษสองภาษา BP (Bright Program) และห้องเรียนวิทยาศาสตร์ SP (Science Program) รวมถึงแลกเปลี่ยนร่วมกันกับท่านผู้ปกครอง โดยมีการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ และรับชมตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนของทั้งสองโปรแกรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1
โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ