Lankrabue Kamphaeng phet
Mon - Fri 08:00 - 16:30

คนเก่งของเรา

   ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรุ่งดาริน ศรีประชา ป.4BP ได้รับรางวัลเหรียญทอง 93/100 นักเรียนของเราในการแข่งขันแข่งขัน Impromptu Speech ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 วิชาการวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 ณ จังหวัดเชียงราย