Lankrabue Kamphaeng phet
Mon - Fri 08:00 - 16:30

คนเก่งของเรา

คนเก่งของเรา

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชนิดาภา  เที่ยงอ่อน (น้องปูวา) ป.3BP ได้รับรางวัลชมเชย คณิตศาสตร์ระดับประเทศ ในรายการ ASMO THAI COMPETITION 2023